Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Vzdelávací program Správa a prevádzka nehnuteľností a správa podporných služieb

Získajte u nás novú odbornú kvalifikáciu alebo si s nami prehĺbte, doplňte či rozšírte tú Vašu.

Správa a prevádzka nehnuteľností – čo je to a ako to prebieha?

Prečítajte si o komplexnom vzdelávacom programe a zistite viac

Je to komplexný vzdelávací program akreditovaný MŠVVaŠ SR pod č. 3744/2022/2/1, ktorý je  zameraný tak na doplnenie, rozšírenie alebo prehĺbenie kvalifikácie správcov a prevádzkovateľov nehnuteľností, (najmä riadiaci pracovníci v oblasti facility, property a asset managemente) presne v tej oblasti, ktorú aktuálne potrebujú,  ako aj na získanie úplnej kvalifikácie v odbore správy a prevádzky nehnuteľností a správe podporných služieb (facility manager, facility špecialista, odborný pracovník správy budov a zariadení).

Vzdelávací program je zložený zo 14 jednodňových a poldňových vzdelávacích kurzov / odborných seminárov/webinárov poskytovaných počas 10 dní. Vzdelávací program je rozdelený do 4 vzdelávacích modulov, z ktorých každý je možné ukončiť s osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a/alebo modulu:

1. Strategické plánovanie správy nehnuteľností a podporných služieb (20 hod.),
2. Zabezpečovanie zdravého a bezpečného pracovného prostredia (20 hod.),
3. Udržateľná správa a prevádzka nehnuteľností (20 hod.),
4. Technická správa a prevádzka nehnuteľností (20 hod.).

Účelom vzdelávacieho programu je poskytnutie komplexného vzdelania v oblasti Správy a prevádzky nehnuteľností od stanovenia vízie až po napĺňanie konkrétnych čiastkových cieľov efektívnej, udržateľnej, bezpečnej a zdraviu prospešnej  správy a prevádzky nehnuteľností. Absolventi štúdia Správy a prevádzky nehnuteľností získajú praktické skúsenosti a dosiahnu profesionálne zručnosti, ktoré budú môcť v plnom rozsahu využiť pre výkon odbornej a/alebo manažérskej pozície na im zverených nehnuteľnostiach.

Štúdium tohto vzdelávacieho programu sa končí písomným testom (min. úspešnosť 60%), vypracovaním a odovzdaním krátkej odbornej práce a jej obhájením pred skúšobnou komisiou zloženou z garantov a lektorov vzdelávacieho programu.

Vzdelávacie kurzy / odborné semináre/webináre sa konajú pravidelne 1 x týždenne (vždy vo štvrtok alebo iný vopred stanovený pracovný deň, v trvaní od 9.00 hod do 17.00 hod). Celkový počet seminárov je 14, pričom absolventi vzdelávacieho programu sa zúčastnia 80 hodín štúdia. Účastníci vzdelávacieho programu sa budú okrem účasti na kurzoch / seminároch /webinároch aktívne zapájať aj do diskusií a workshopov tvoriacich súčasť štúdia.

Štúdijné materiály tvoriace základ vzdelávacieho programu vychádzajú z najnovších trendov z praxe, noriem a legislatívy uplatňovanej v rámci viacerých súvisiacich vedných odborov, najmä z oblasti Facility, Property a Asset managementu.

Vzdelávací program Správy a prevádzky nehnuteľností je prednostne určený:

 • pre osoby, ktoré majú záujem o nadobudnutie úplnej kvalifikácie, alebo ktoré povedú k doplneniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu ich kvalifikácie presne v tej oblasti, ktorú aktuálne pri správe nehnuteľností a/alebo podorných služieb potrebujú.
 • pre líniových pracovníkov ako aj pracovné pozície na stredných stupňoch riadenia (Facility Manageri, Property Manageri, Asset Manageri, vedúci správy nehnuteľností a služieb, vedúci organizačných zložiek pre jednotlivé podporné služby – stravovanie, doprava, bezpečnosť, upratovanie, recepcia, BOZP, PO, údržba a prevádzka a pod.)
 • pre pracovné pozície na vyšších stupňoch riadenia (riaditelia pre prevádzku, techniku, výrobu, zástupcovia prevádzkového úseku, ekonomický a finančný riaditelia

Rozpis predmetov vzdelávacieho programu Správy a prevádzky nehnuteľností:

 1. Základy správy a prevádzky nehnuteľností a správy podporných služieb (8 hod)
 2. Zmluvy o správe a prevádzke nehnuteľností a o správe podporných služieb (8 hod)
 3. Zabezpečovanie kvalitného a zdravého pracovného prostredia (8 hod)
 4. Nakladanie s odpadmi a zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do správy nehnuteľností (4 hod)
 5. Zabezpečovanie upratovacích služieb a zavádzanie princípov zeleného upratovania (4 hod)
 6. Technická správa majetku, údržba a prevádzka technológii budov a stavebná údržba (8 hod)
 7. Zabezpečovanie udržateľnosti, medzinárodné certifikačné systémy budov, správa energií a médií pri správe nehnuteľností (8 hod)
 8. Bezpečné pracovné prostredie (4 hod)
 9. Bezpečnostný management, BOZP, OPP a CO pri správe nehnuteľností (4 hod)
 10. Prevádzkové náklady, controlling, tvorba plánov a rozpočtov pri správe nehnuteľností (4 hod)
 11. Služby starostlivosti o zákazníkov (Hospitality) (4 hod)
 12. Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov pri správe nehnuteľností (4 hod)
 13. Správa nehnuteľností a podporných služieb v medzinárodných certifikačných systémoch zdravých budov (4 hod)
 14. Zavádzanie informačno-komunikačných technológií a inovácií do správy a prevádzky nehnuteľností a správy podporných služieb (8 hod)

PRÍNOSY VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE JEHO ABSOLVENTOV

Študujte na u nás a získajte tú najlepšiu odbornú kvalifikáciu

 • získanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu a/alebo modulu akreditovaného Ministerstvom školstva VVaŠ SR svedčiacom o nadobudnutí úplnej kvalifikácie, alebo o doplnení, rozšírení alebo prehĺbení existujúcej kvalifikácie
 • získanie znalostí o zaužívanej základnej terminológii, procesoch a najnovších trendoch Správy a prevádzky nehnuteľností
 • aplikácia v súčasnosti platných predpisov a medzinárodných štandardov súvisiacou so správou nehnuteľností (napr. ISO 41000, EN 15221), ale aj rozšírených certifikačných systémov udržateľných, zdravých a inteligentných budov
 • nadobudnutie praktických informácií využiteľných pre prípravu súťažných podmienok, vyhodnocovanie ponúk a uzatváranie zmluvných vzťahov v oblasti Správy a prevádzky nehnuteľností
 • získanie zručností uplatniteľných pre lepšiu a ekonomickejšiu správu nehnuteľností
 • znalosti ako optimálne riadiť obsadenosť a využitie priestorov
 • informácie o predpisoch a normatívoch platných pre návrh a štandardizáciu priestorov a budov
 • schopnosť plánovať a riadiť proces sťahovania zamestnancov spoločnosti
 • stanovenie rozsahu podkladov a ich využitie v procese zabezpečenia čistiacich a upratovacích prác
 • schopnosť podrobne plánovať, riadiť a kontrolovať údržbu a opravy stavieb a nehnuteľností a ich technologického vybavenia
 • znalosti ako aktívne prispieť k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja
 • schopnosť efektívne využívať progresívne metódy pre oblasť energetického manažmentu
 • získanie komplexných informácií o ochrane a bezpečnosti, predpisoch BOZP a PO, CO, hygienických predpisoch a ochrane osobných údajov
 • získanie znalostí, ako najlepšie zabezpečiť možnosti vnútropodnikovej logistiky a podporných služieb
 • schopnosť analyzovať súčasný stav podpory a postavenia a implementovať progresívne prvky riadenia
 • schopnosť organizovať a riadiť procesy
 • získanie zručností potrebných pre zlepšenie procesu sledovania a controllingu nákladov
 • získanie informácií o efektívnom využití podpory informačných technológií v spoločnosti a o digitálnej transformácii pri správe a prevádzke nehnuteľností
 • zlepšenie komunikácie a riadenia tímu pracovníkov zabezpečujúcich procesy a činnosti súvisiace so správou a prevádzkou nehnuteľností
 • získanie znalostí ohľadne základných pravidiel komunikácie medzi klientmi a poskytovateľmi služieb správy a prevádzky nehnuteľnsotí