Storno musí byť vždy vykonané písomnou formou. Písomná forma je dodržaná aj v prípade elektronickej komunikácie e-mailom na adrese info@fmi.sk.

1. Storno objednávky viac ako 30 dní pred plánovaným termínom školenia

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej prihlášky viac ako 30 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať storno poplatok vo výške 20 % potvrdenej ceny za školenie.

2. Storno objednávky najviac 30 dní, no nie menej ako 15 dní pred plánovaným termínom školenia

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej prihlášky v období od 30 do 15 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať storno poplatok vo výške 50% potvrdenej ceny za školenie.

3. Storno objednávky menej ako 15 dní a viac ako 7 dní pred plánovaným termínom školenia

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej prihlášky v období menej ako 15 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať storno poplatok vo výške 80% potvrdenej ceny za školenie.

4. Storno menej ako 7 dní pred plánovaným termínom školenia
V prípade zrušenia záväzne potvrdenej objednávky menej ako 7 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať potvrdená cena za školenie v plnej výške.

5. Zmena v objednávke
Ak zo strany objednávateľa dôjde k zmene prihláseného účastníka na školenie, takáto zmena bude vykonaná bez poplatkov.

6. Zrušenie termínu školenia
Ak dôjde k zrušeniu školenia z dôvodov na strane školiteľa (spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o.), bude objednávateľom vrátených 100% už uhradených poplatkov v prípade ak sa s objednávateľom nedohodnú na náhradnom termíne školenia, ktorý si potvrdia. Medzi dôvody na strane školiteľa sa počíta najmä zrušenie termínu v prípade, že počet prihlásených účastníkov nedosiahne stanovený minimálny počet (minimálne 7 prihlásených osôb). Za zrušenie termínu školenia sa nepovažuje dohodnutý náhradný termín školenia.