Dňa 13.8.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na prevádzkovanie a údržbu technických a technologických zariadení objektov a nehnuteľností. Facility manageri musia byť všestranní a mať dostatočnú znalosť o stavebných systémoch, skladbe objektov, interiérov a exteriérov, aby zariadenia, o ktoré sa starajú plnili požadovanú funkciu efektívne, spoľahlivo, bezpečne a v súlade s platnými predpismi a normami. Seminár priniesol odpovede na otázky aké sú činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou zariadení, aké sú možnosti zabezpečenia týchto činností, aké sú riziká, ako vyzerá a čo má obsahovať plán údržby a prevádzky, a hlavne aké predpisy a normy sú platné pre činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou zariadení. Celodenný seminár okrem vysvetlenia akým spôsobom je potrebné zabezpečovať prevádzku a údržbu zariadení bol zameraný na výmenu praktických skúseností z tejto oblasti.

Lektormi seminára boli Ing. arch. Karol Hederling a Ing. Eugen Maczko