Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Akadémia Facility Managementu

Získajte komplexné vzdelanie v odbore
Facility Management

Akadémia Facility Managementu – čo je to a ako to prebieha

Prečítajte si o Akadémii Facility Managementu a zistite viac

Je to sumár jednodňových vzdelávacích kurzov / odborných seminárov/webinárov, organizovaných za účelom poskytnutia komplexného vzdelania v odbore Facility Management pre jej účastníkov. Absolventi štúdia na Akadémii získajú praktické skúsenosti a dosiahnu profesionálne zručnosti, ktoré budú môcť v plnom rozsahu využiť pre výkon manažérskej pozície.

Vzdelávacie kurzy / odborné semináre/webináre sa konajú pravidelne 1 x týždenne (vždy vo štvrtok alebo iný vopred stanovený pracovný deň, v trvaní od 9.00 hod do 16.00 hod). Celkový počet seminárov je 10, pričom absolventi Akadémie sa zúčastnia 80 hodín štúdia. Účastníci Akadémie sa budú okrem účasti na kurzoch / seminároch /webinároch aktívne zapájať aj do diskusií a workshopov tvoriacich súčasť štúdia.

Štúdijné materiály tvoriace základ Akadémie vychádzajú z najnovších trendov z praxe, noriem a legislatívy uplatňovanej v rámci odboru Facility Managementu.

Štúdium na Akadémii Facility Managementu je prednostne určené:

 • pre pracovné pozície na vyšších stupňoch riadenia (riaditelia pre prevádzku, techniku, výrobu, zástupcovia prevádzkového úseku, ekonomický a finančný riaditelia)
 • pre pracovné pozície na stredných stupňoch riadenia (Facility Manageri, Property Manageri, Asset Manageri, vedúci správy nehnuteľností a služieb, vedúci organizačných zložiek pre jednotlivé služby Facility Managementu – stravovanie, doprava, bezpečnosť, upratovanie, recepcia, BOZP, PO, údržba a prevádzka a pod.)
 • pre iné subjekty z oblasti Facility Managementu (zástupcovia FM spoločností, FM konzultanti a pod.)

Rozpis predmetov štúdia na Akadémii Facility managementu:

 1. Základy Facility Managementu: Terminológia, definície a implementácia FM do spoločností
 2. Zmluvy vo Facility Managemente a praktické cvičenie
 3. Priestor, pracovné prostredie a moderné pracovisko
 4. Upratovanie, likvidácia odpadov a cirkulárna ekonomika
 5. Technická správa majetku, údržba a prevádzka technológii budov a stavebná údržba
 6. Udržateľnosť v FM: správa energií, médií a certifikačné systémy budov
 7. Bezpečnostný management, BOZP, PO a CO
 8. Služby pre užívateľov nehnuteľností, prevádzkové náklady a controlling
 9. Ľudský faktor vo Facility Managemente – zdravie, prosperita a WELL certifikácia budov
 10. Digitálna transformácia vo Facility Managemente, SMART certifikácia budov a PropTech

PRÍNOSY ŠTÚDIA NA AKADÉMII FACILITY MANAGEMENTU PRE JEJ ABSOLVENTOV

Študujte na našej univerzite a získajte to najlepšie vzdelanie

 • získanie osvedčenia (certifikátu) manažéra v odbore Facility Management
 • získanie znalostí o zaužívanej základnej terminológii, procesoch a najnovších trendoch Facility Managementu
 • aplikácia v súčasnosti platných predpisov a medzinárodných štandardov pre odbor Facility Managementu v praxi (ISO 41000, EN 15221)
 • nadobudnutie praktických informácií využiteľných pre prípravu súťažných podmienok, vyhodnocovanie ponúk a uzatváranie zmluvných vzťahov
  v oblasti služieb Facility Managementu
 • získanie zručností uplatniteľných pre lepšiu a ekonomickejšiu správu nehnuteľností
 • znalosti ako optimálne riadiť obsadenosť a využitie priestorov
 • informácie o predpisoch a normatívoch platných pre návrh a štandardizáciu priestorov a budov
 • schopnosť plánovať a riadiť proces sťahovania zamestnancov spoločnosti
 • stanovenie rozsahu podkladov a ich využitie v procese zabezpečenia čistiacich a upratovacích prác
 • schopnosť podrobne plánovať, riadiť a kontrolovať údržbu a opravy stavieb a nehnuteľností a ich technologického vybavenia
 • znalosti ako aktívne prispieť k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja pre oblasť Facility Managementu
 • schopnosť efektívne využívať progresívne metódy pre oblasť energetického manažmentu
 • získanie komplexných informácií o ochrane a bezpečnosti, predpisoch BOZP a PO, CO, hygienických predpisoch a ochrane osobných údajov
 • získanie znalostí, ako najlepšie zabezpečiť možnosti vnútropodnikovej logistiky a podporných služieb
 • schopnosť analyzovať súčasný stav podpory a postavenia a implementovať progresívne prvky Facility Managementu v spoločnosti
 • schopnosť organizovať a riadiť procesy Facility Managementu v spoločnosti
 • získanie zručností potrebných pre zlepšenie procesu sledovania a kontrolingu nákladov
 • získanie informácií o efektívnom využití podpory informačných technológií v spoločnosti a o digitálnej transformácii vo Facility Managemente
 • zlepšenie komunikácie a riadenia tímu pracovníkov zabezpečujúcich procesy a činnosti Facility Managementu
 • získanie znalostí ohľadne základných pravidiel komunikácie medzi klientmi a poskytovateľmi služieb Facility Managementu

AKADÉMIA Facility Managementu – Registrácia

Zaregistrujte sa a zúčastnite sa našej Akadémie