Seminár: Stratégia a podpora pre udržateľný Facility Management

Dňa 23.9.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár tematicky smerovaný k vysvetleniu čo vytvára základnú koncepciu pre udržateľný Facility management v spoločnosti, aká je ilustrácia väzieb a činností ktoré musia facility manageri brať do úvahy, aby bolo možné zabezpečiť proces udržateľnosti pri zariadeniach vo svojej zodpovednosti, aký je súbeh plánu udržateľnosti zariadení s cieľmi a víziou spoločnosti . Seminár priniesol odpovede na otázky aká je základná koncepcia a nástroje slúžiace k zabezpečeniu trvalo udržateľného facility managementu, aké sú činnosti facility managera nadväzujúce na trvalo udržateľný facility management, aký má byť plán udržateľnosti zariadení a jeho súbeh s cieľmi a víziou spoločnosti a samozrejme vysvetlenie významu trvalo udržateľného facility managementu. Celodenný seminár okrem rozšírenia odborných vedomostí podporujúcich trvalo udržateľný Facility management bol zameraný na výmenu praktických skúseností z tejto oblasti.

Lektorom seminára bol Ing. arch Karol Hederling

  IMG_6740 IMG_6742 IMG_6743

IMG_6712IMG_6721

Seminár: Prevádzka a údržba zariadení

Dňa 13.8.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na prevádzkovanie a údržbu technických a technologických zariadení objektov a nehnuteľností. Facility manageri musia byť všestranní a mať dostatočnú znalosť o stavebných systémoch, skladbe objektov, interiérov a exteriérov, aby zariadenia, o ktoré sa starajú plnili požadovanú funkciu efektívne, spoľahlivo, bezpečne a v súlade s platnými predpismi a normami. Seminár priniesol odpovede na otázky aké sú činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou zariadení, aké sú možnosti zabezpečenia týchto činností, aké sú riziká, ako vyzerá a čo má obsahovať plán údržby a prevádzky, a hlavne aké predpisy a normy sú platné pre činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou zariadení. Celodenný seminár okrem vysvetlenia akým spôsobom je potrebné zabezpečovať prevádzku a údržbu zariadení bol zameraný na výmenu praktických skúseností z tejto oblasti.

Lektormi seminára boli Ing. arch. Karol Hederling a Ing. Eugen Maczko

IMG_6494 IMG_6496 IMG_6497 IMG_6498 IMG_6499 IMG_6502 IMG_6503 IMG_6504 IMG_6505 IMG_6507

 

Seminár: Strategické plánovanie vo Facility Managemente

Dňa 17.6.2015 sa v priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na strategické plánovanie vo Facility Managemente, ktorý priniesol odpovede na otázky čo je a čo nie je strategické plánovanie vo Facility Managemente, aké je použitie správnej metodiky plánovania a jej aplikácie v procese zabezpečovania služieb Facility Managementu. A hlavne ako má vyzerať, čo všetko má obsahovať a na čo sa nesmie zabudnúť pri pláne činností zabezpečovaných vo FM.

Lektorom seminára bol Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, ktorý je aj našim odborným garantom

photo 2-upravaphoto 11-upravaphoto 13-upravaphoto 7-upravaphoto 8-uprava

Seminár: Požiarna bezpečnosť na pracovisku

Dňa 4.6.2015 sa priestoroch Carlton Savoy offices na Mostovej 2 v Bratislave uskutočnil celodenný seminár odborne zameraný na právne predpisy z oblasti požiarnej bezpečnosti, základné princípy ich dodržiavania a zodpovednosti z nich vyplývajúce, požiarne riziká a opatrenia smerujúce k ochrane pracovísk a budov, riadenie požiarnej bezpečnosti, systémy protipožiarnej ochrany, zabezpečovanie školení pracovníkov, tvorbu evakuačných plánov v praxi atď.

Lektorkou seminára bola pani pplk. Mgr. Beata Janatová

photo 4 photo 5 photo 8 photo 6 photo 3 photo 2 photo 1

Spoločnosť FM Institute Slovakia s.r.o. zahájila svoju činnosť

Oficiálne začatie činnosti (kick off meeting) spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o. sa uskutočnilo dňa 25.11.2014 v sále Carlton Hall hotela Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.
Organizátori akcie v krátkom vystúpení oboznámili  prítomných hostí s históriou vzniku spoločnosti, s jej hlavným programom pre rok 2015, poslaním, hodnotami a víziou pre nastávajúce obdobie.
Odborným garantom spoločnosti a jej výukového programu je Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow.
V rámci oficiálneho programu vystúpil Ing. Štrup so svojím príspevkom na tému „ Prečo je  vzdelanie vo Facility Managemente také dôležité“.
V panelovej diskusii nasledovalo vystúpenie prizvaných odborníkov z prostredia Facility Managementu:
Doc. Ing. Viery Somorovej, STU Bratislava
Ing.arch. Karola Hederlinga, viceprezidenta SAFM
Ing. Ladislava Piršela, výkonného riaditeľa SKGBC  
Programom sprevádzal Ing. Marek Lovecký zo spoločnosti Libellius.

??????????DSCN7580DSCN7577DSCN7591DSCN7584DSCN7589DSCN7595DSCN7612_2DSCN7598DSCN7618DSCN7642DSCN7647??????????DSCN7679